Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir ?

Mesleklerin, mesleki uygulamaları sırasında oluşacak hatalar nedeniyle, tazminat ödemeleri gerektiğinde kullanılmak üzere sigorta şirketleri tarafından sigortalanmalarıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısında ise sorumluluk kısmı Madde 1’de şöyle tanımlanmaktadır.

, Bu Kanunun amacı, sağlık personelinin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici standart tıbbi uygulamayı yapmaması, mesleki bilgi ve beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar ile ilgili sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile bu zararları önleyici ve sağlık hizmetlerini geliştirici mekanizmaları düzenlemektir.

"Sigorta" kısmı ise Madde 32, 33 ve 34’de; "tam sağlık çalışanları yasanın çıktığı tarihten itibaren zorunlu olarak sigortalanacaklardır. Ülkemizde hekimlerin hukuki sorumluluğunu belirleyen yasalar şöyle sayılabilir: 1982 Anayasası, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1519 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler, 6119 Sayılı Adli Tıp, 3153 Sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikli Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği yasası, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği, Klinik Araştırmalar vb.

Görüldüğü gibi sorumlulukları ve yapılmadığında yapılacakları belirleyen sayılamayacak kadar çok yasa vardır ve bu nedenle yeni bir yasa gerekliliği yoktur.

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası, Hekim sorumluluk sigortası olarak da bilinir.

Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurumlarında çalışan doktorlar, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleklerini ifa ederken vereceği zararları güvence altına alan bu poliçeyi yaptırmak zorundadır.

Doktor, tabip, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya poliçe süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak, poliçe süresi içinde yapılan tazminat taleplerine teminat sağlar.

Teminat limitleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir, limit ve primler tüm şirketlerde aynıdır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için maksimum teminat tutarı 400.000 TL’dir. Sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi geçemez.

Teklif alarak, teminat detaylarını detaylı inceleyebilir, kredi kartın ile güvenli bir ortamda poliçenin ödemesini gerçekleştirebilirsin. Anında oluşturulan poliçenin yazıcıdan çıktısını alman yeterli.